Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - APPLICATION

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Συμβούλιο της Ευρώπης -Στρασβούργο, Γαλλία
Council of Europe - Strasbourg, France

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
APPLICATION

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των άρθρων 45 και 47 του Κανονισμού του Δικαστηρίου.

under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and rules 45 and 47 of the Rules of the Court

1. ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΟΙ (Άρθρο 47 παρ. 1 α), β) και γ) του Κανονισμού)
THE PARTIES

Α. Ο ΠΡΟΣΦΕΥΓΩΝ
THE APPLICANT

Επίθετο : ……………….
Surname

Όνομα : ……………..
First name(s)
φύλο : άρρεν / θήλυ
Sex: male/female

υπηκοότητα : ………..
Nationality

επάγγελμα : ……..
Occupation

ημερομηνία και τόπος γέννησης : ………….
Date and place of birth

οικία: ………
Permanent address

τηλέφωνο και φαξ: ………..
Tel. No
Διεύθυνση (σημερινή εάν διαφορετική υπό 6) : ………….
Present address (if different from 6)

Όνομα και επίθετο πληρεξουσίου (καθώς και πληρεξούσιο του εκπροσώπου υπογεγραμμένο από τον προσφεύγοντα και τον πληρεξούσιο): ………………………
Name of representative and attachment of the authority signed by the applicant and his representative

Επάγγελμα πληρεξουσίου: ……….
Occupation of the representative
Διεύθυνση πληρεξουίου: ……..
Address of representative
12. Τηλ. νο: ………. Φαξ νο : ……
Tel no: ………. Fax no : ……

Β. ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ
THE HIGH CONTRACTING PARTY

όνομα του Κράτους εναντίον του οποίου στρέφεται η προσφυγή:
name of the State(s) against which the application is directed
………………………………………………………..
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (άρθρο 47 παρ. 1 δ) του Κανονισμού)
STATEMENT OF THE FACTS
14.
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (άρθρο 47 παρ. 1 ε) του Κανονισμού).
Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protoclos and of relevant arguments.

15.
IV. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΠΑΡ. 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (άρθρο 47 παρ. 2 α).
Statement relative to article 35&1 of the Convention

Τελεσίδικη απόφαση του εθνικού δικαστηρίου (ημερομηνία και είδος απόφασης, όργανο που την εξέδωσε – δικαστικό ή μη)
Final decision (date, court or authority and nature of decision) .

Άλλες αποφάσεις (που παρατίθενται χρονολογικά σημειώνοντας για κάθε μία από αυτές, την ημερομηνία που εξεδόθη, το είδος της απόφασης και το όργανο που την εξέδωσε – δικαστικό ή μη)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them).

Είχατε το δικαίωμα να ασκήσετε μία προσφυγή και δεν το κάνατε? Εάν ναι, ποιο. Εξηγήστε επίσης για ποιο λόγο δεν το ασκήσατε?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.

V. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (άρθρο 47 παρ. 1 η)
Statement of the object of the application

19.
VI. ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ (άρθρο 47 παρ. 2 β) του Κανονισμού του Δικαστηρίου)
Statement concerning other international proceedings.

Έχετε υποβάλλει σε άλλη διεθνή αρχή έρευνας ή αρχή με δικαιοδοτική εξουσία ή αρχή συμβιβαστικής φύσης, τις παραβιάσεις που επικαλείστε στην παρούσα προσφυγή? Εάν ναι, παραθέστε σχετικές πληροφορίες.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
VII. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (άρθρο 47 παρ. 1 θ)
List of Documents

α) ……………………………
β) ……………………………
γ) …………………………….

VII. Δηλώσεις και υπογραφή (άρθρο 45 παρ. 3 του Κανονισμού).
Declaration and signature

Δηλώνω ότι όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα προσφυγή είναι αληθείς.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.
Τόπος……………..
Place
Υπογραφή του/της προσφεύγοντος ή του εκπροσώπου του/της.
Signature of the applicant or of the representative

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες