Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ


Τώρα ισχύει, άραγε:Μια σημαντική ρύθμιση που αφορά στην έκδοση των συναινετικών διαζυγίων, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των διαδικασιών στην απονομή δικαιοσύνης, που παρουσίασε ο υπουργός, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου.
Έτσι μετά την ψήφιση του ν/σ δίνεται η δυνατότητα, τα συναινετικά διαζύγια να εκδίδονται στο Ληξιαρχείο με ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό, υπογεγραμμένο από τους πρώην συζύγους, τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Να σημειωθεί ότι σήμερα εκκρεμούν στο Πρωτοδικείο, περίπου 4.000 αιτήσεις συναινετικών διαζυγίων.    >>
Ή  ισχύει ότι..?
 ΤΕΛΙΚΑ ?
το συναινετικό διαζύγιο θα βγαίνει με διάταξη παρέδρου Μονομελούς Πρωτοδικείου ή
τα συναινετικά διαζύγια να εκδίδονται στο Ληξιαρχείο με ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό, υπογεγραμμένο από τους πρώην συζύγους, τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου?

http://www.e-patras.gr/portal/web/common/241
http://www.in2life.gr/news/politics/articles/213551/News_Item.aspx
http://www.star.gr/ellada_kosmos/120408  

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ: ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

5. Oktober 2009

Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη έτσι και στην Ελλάδα, ο αριθμός των συναινετικών διαζυγίων έχει θεαματικά αυξηθεί σε βαθμό που εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι στο εγγύς μέλλον η λύση ενός γάμου κατ' αντιδικία ενδεχομένως να αποτελεί απαρχαιωμένη πρακτική. Πράγματι η διαδικασία της «συναινετικής»  λύσεως του γαμού χαρακτηρίζεται από την εξωδικαστική και στα πλαίσια της διαστάσεως συζήτησης και συμφωνίας μεταξύ των συζύγων, και αποτρέπει τόσο υπέρμετρα δικαστικά και δικηγορικά έξοδα, όσο και μία χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία. 
  • Νομοθετική ρύθμιση
Οταν υπάρχει κοινή συμφωνία των συζύγων για διαζύγιο μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους που δικάζεται κατά τη διαδικασία τηs εκουσία δικαιοδοσίαs (συναινετικό διαζύγιο - άρθρο 1441 ΑΚ).
  • Προϋποθέσεις έκδοσηs συναινετικού διαζυγίού
Για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο απαραίτητες προυποθέσεις είναι οι ακόλουθες :
α. 0 γάμοs πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν από την κατάθεση της αίτησηs λύσης αυτού.
β. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία των συζύγων.  Η εν λόγω συμφωνία  δηλώνεται στο δικαστήριο αυτοπρόσωπα ή με ειδικό πληρεξούσιο σε δύο συνεδριάσειs που απέχουν μεταξύ τους έξι (6) τουλάχιστον μήνεs. Το αντίστοιχο ειδικό πληρεξούσιο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την κάθε συνεδρίαση. Εφ' όσον από την πρώτη συνεδρίαση, πέρασαν δύο χρόνια, η δήλωση τηs συμφωνίαs παύει να ισχύει.
γ. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο πρέπει να προσκομίζεται έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά.
Η συμφωνία επικυρώνεται από το δικαστήριο και ισχύει ώσπου να εκδοθεί απόφαση για το θέμα,. Η συμφωνία για την άσκηση επιμέλειαs χρειάζεται μόνο όταν κατά το χρόνο του διαζυγίου η γονική μέριμνα ασκείται και υπό του δύο συζύγου έτσι ώστε αυτή δεν απαιτείται όταν έχει παύσει το λειτούργημα τηs γονικήs μέριμναs ως προ τον ένα σύζυγο ή όταν η άσκηση τηs γονικής μέριμναs έχει αφαιρεθεί από τον ένα σύζυγο. Η ανωτέρω συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει και ρυθμίσειs που αφορούν τη διοίκηση τηs περιουσία του παιδιού και της εκπροσώπησήs του, οι οποίες είναι έγκυρεs, αν και το δικαστήριο δεν υποχρεούται να τι επικυρώσει
Η εν λόγω συμφωνία προσκομίζεται κατά την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο, μπορεί όμωs να υποβληθεί και κατά τη δεύτερη συζήτηση -οπότε υπάρχει δυνατότητα να την τροποποιήσει κανείς , αν είχε ήδη προσκομισθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση και άλλαξαν συνθήκεs - ή ακόμη και μετά τη δεύτερη συνεδρίαση, δεν μπορεί όμωs να εκδοθεί διαζύγιο χωρίs την προσκόμιση τηs συμφωνίαs αυτήs.
Δεν απαιτείται να προσκομιστεί συμφωνία για την επιμέλεια και την επικοινωνία με τα τέκνα, εάν τα σχετικά ζητήματα έχουν ρυθμιστεί με δικαστική απόφαση, που έχει εκδοθεί προηγουμένωs κατά κάποια  ειδική διαδικασία κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.  Μέχρι την επικύρωσή τηs η συμφωνία για την επιμέλεια και την επικοινωνία δεν έχει νομική δέσμευση, ενώ μετά την επικύρωση, αν και δεσμευτική, έχει προσωρινό χαρακτήρα, με την έννοια ότι οι σύζυγοι μπορούν να πετύχουν διαφορετική ρύθμιση των σχετικών θεμάτων.
  • Διεθνής δικαιοδοσία σε γαμικέs διαφορές
Με την έναρξη ισχύοs του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου τηs 27ης Νοεμβρίου 2003 «περί τηs διεθνούs δικαιοδοσίαs, αναγνώρισηs και εκτέλεσηs αποφάσεων σε γαμικέs διαφορέs και διαφορέs γονικήs μέριμναs», ο οποίοs ρυθμίζονταs τα ίδια ζητήματα, κατήργησε τον κανονισμό 1347/2000 και άρχισε να εφαρμόζεται από 1.3.2005, επέρχεται, μεταξύ των κρατών τηs ΕΕ που συνέπραξαν στην αποδοχή του, υποκατάσταση του εσωτερικού δικαίου υπό τιs διατάξειs του. Ειδικότερα τα ελληνικά δικαστήρια έχουν πλέον πάντοτε δικαιοδοσία, όταν και οι δύο σύζυγοι είναι αλλοδαποί και έχουν τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ακόμη και όταν η δικαιοδοσία αυτή δεν αναγνωρίζεται από τα δίκαια του ενόs ή και των δύο τους, ενώ η εφαρμογή του κανονισμού εκτείνεται και στους υπηκόουs τρίτων κρατών υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται επαρκώς με ισχυρούs δεσμούς με το έδαφοs κράτουs-μέλουs βάσει των ανωτέρω κριτηρίων.
  • Δίαδικασία του συναινετικού διαζυγίου  ή «οι ενέργειες του δικηγόρου κατα την διαδιακασία του συναινετικού διαζυγίου».
  Πρώτη συζήτηση συναινετικού διαζυγίού
α. Σύνταξη αιτήσεωs συναινετικού διαζυγίου και προτάσεων - κατάθεση αίτησηs (σε 3 αντίτυπα) και των προτάσεων στην έδρα (κατά την συζήτηση). Η κατάθεση τηs αίτησηs γίνεται σε τρία αντίγραφα (το δικαστήριο κρατά μαζί με το πρωτότυπο τηs αιτήσεωs και ένα απλό αντίγραφο) στο οποία επικολλάται διπλή παράσταση. Εάν την αίτηση υπογράφουν δύο δικηγόροι (υπάρχει η δυνατότητα να εκπροσωπούνται και οι δύο σύζυγοι από έναν δικηγόρο), απαιτούνται τρειs (3) παραστάσειs (ένσημα) που επικολλώνται στο δικόγραφο.
β. Απαραίτητα έγγραφα  κατά την πρώτη συζήτηση:
ι. Πληρεξούσιο (του οποίου η σύνταξη πρέπει να γίνει εντόs μηνόs προ τηs πρώτηs συζήτησηs)
ιι. Ιδιωτικό συμφωνητικό των συζύγων για την επιμέλεια, επικοινωνία των ανηλίκων τέκνων τους καθώς και τη διατροφή τους (εφόσον το επιθυμούν)
ιιι. Πιστοποιητικό οικογενειακήs καταστάσεωs (ανεξάρτητα αν υπάρχουν τέκνα ή όχι)
ιν. Ληξιαρχική πράξη γάμου (όχι απόσπασμα)
ν. Γραμμάτιο προείσπραξηs.
Σημείωση: Εάν οι διάδικοι παραστούν «μετά» του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, εάν δηλαδή οι διάδικοι-  σύζυγοι είναι κατά την πρώτη συζήτηση παρόντες, απαιτείται προσκόμιση φωτοτυπίαs των ταυτοτήτων τουs.
 Αναβολή για δεύτερη συνεδρίαση σε ρητή δικάσιμο
Η πρώτη συζήτηση με την δεύτερη συζήτηση πρέπει να απέχουν μεταξύ του έξι (6) τουλάχιστον μήνεs (άρθρο 1441 παρ. 2 ΑΚ). Έτσι ο πρόδρος μετά την διαπίστωση της υπάρξεως των προυποθέσεων και των απαραίτητων εγγράφων αναβάλει την υπόθεση για δικάσιμο πέρα των 6 μηνών.
Δεύτερη συζήτηση συναινετικού διαζυγίου
α. Απαιτείται η σύνταξη και κατάθεση προτάσεων επί της έδραs (και όταν παρίστανται δύο δικηγόροι, οι προτάσεις γίνονται σε ενιαίο δικόγραφο).
β. Τα σχετικά έγγραφα που προσκομίζονται στο ακροατήριο:
ι. Πληρεξούσιο, που έχει συνταχθεί εντός μηνόs προ τηs δικασίμου τηs δεύτερηs συζήτησηs, περιέχον απαραιτήτως την εντολή παραίτησηs από τα ένδικα μέσα.
ιι. γραμμάτιο προείσπραξης.
Έκδοση και δημοσίεύση απόφασηs
Μετά την δημοσίευση τα απόφασηs λαμβάνονται τέσσερα (4) τουλάχιστον επικυρωμένα αντίγραφα αυτής.
Παραίτηση από τα ένδικα μέσα
Για να γίνει η παραίτηση από τα ένδικα μέσα απαιτείται εκτόs από την έκθεση παραίτησηs συμπληρωμένη ει διπλούν, η προσκόμιση του ειδικού πληρεξουσίου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντοs του διαζυγίου, καθώs και η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη ασκήσεωs ενδίκων μέσων κατά τηs απόφασηs συναινετικού διαζυγίου.
Αίτηση στον εισαγγελέα για πνευματική λύση του Θρησκευτικού γάμου ή λύση του πολιτικού γάμου
Έκδοση διαζευκτηρίου από την αρμόδια Μητρόπολη, όπού καταβάλλεται  σχετικό παράβολο (όταν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο)
Για τη λύση πολιτικού γάμου και καταχώρησή του στο οικείο ληξιαρχείο απαιτείται  επικυρωμένο αντίγραφο τα απόφασηs του διαζυγίου.
Σπυρίδων Σπυρίδης LL.M.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες